ALGEMENE VOORWAARDEN —  FOOD2MOVE DIEET- EN SPORTVOEDINGSADVIES

Artikel 1, Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd Diëtist bij ‘Food2move dieet- en sportvoedingsadvies’.
Opdrachtgever: alle klanten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie ‘Food2move’ diensten verricht, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), met wie ‘Food2move’ een overeenkomst aan gaat.
Cliënt: degene aan wie door de Diëtist advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen ‘Food2move’ en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die door de Diëtist tevens ‘Food2move’ voor of ten behoeve van een Cliënt en/of Opdrachtgever worden verricht.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Opdrachtgever, Cliënt, Overeenkomst en Diensten.

Artikel 2, Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Food2move’ en Cliënt en/of Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3, Basis

De Diëtist adviseert de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de (sport)Arts of naar eigen initiatief van de Cliënt. Indien er sprake is van een verwijzing houdt de Diëtist de (sport)Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4, Privacy

De Diëtist respecteert de privacy van de Cliënt. De Diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens. Hetgeen wat met de Cliënt besproken wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Bij totstandkoming van een afspraak geeft de Cliënt de Diëtist toestemming gewone- en bijzondere persoonsinformatie te registeren, wanneer deze door de Cliënt verstrekt zijn aan de Diëtist. ‘Food2move’ werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie bijlage Privacyverklaring. 

Artikel 5, Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur geannuleerd worden middels telefoon (bellen, smsen of WhatsApp) of e-mail. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor afgesproken tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist doorgeeft, is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt, deelt de Diëtist de Cliënt schriftelijk mede welke tarieven er gelden. ‘Food2move’ hanteert vrije tarieven.

Artikel 7, Werkwijze

Er wordt gestart met een intake gesprek van een uur. Dit intakegesprek is vooral bedoeld om informatie van de Cliënt te verkrijgen. De volgende onderwerpen zullen onder andere aan bod komen: uw klachten, uw verwachtingen of hulpvraag, uw gewichtsverloop en uw huidige eetpatroon. Aansluitend zal de Diëtist de eerste adviezen geven. Vervolgens kan de Cliënt kiezen voor een vervolgconsult met een tussentijd van 2-4 weken of een (twee)wekelijks verkort consult. Tijdens deze consulten zal het voedingspatroon steeds een beetje meer worden aangescherpt door middel van het geven van meer adviezen door de Diëtist. Hierdoor wordt er naar een optimaal resultaat toegewerkt.

Artikel 8, Betaling en declaraties

‘Food2move’ heeft in 2019 geen contracten met zorgverzekeraars. De Cliënt en/of Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling jegens ‘Food2move’. De Cliënt en/of Opdrachtgever ontvangt binnen 21 dagen na de eerst gemaakte afspraak de factuur of betaald contant direct na afloop van het consult. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘Food2move’ een betalingstermijnen 30 dagen na factuurdatum, waarbinnen betaling van de Cliënt en/of Opdrachtgever moet zijn binnengekomen op rekeningnummer: NL28INGB0005981991 t.n.v. ‘Food2move’ gevestigd te Roosendaal. Bij geen betaling binnen de gestelde datum is ‘Food2move’ gerechtigd om van af de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten die verband houden met de inning van de betreffende vordering, zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.

Artikel 10, Beëindiging overeenkomst

‘Food2move’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) begeleiding en opzegging van de overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van aard zijn dat voortzetten van de begeleiding onmogelijk is of de behandeling naar verwachting van de Diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De Diëtist stelt de Cliënt en/of Opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 11, Klachten

In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, wordt de Cliënt gevraagd dit allereerst te bespreken met de Diëtist. Daarnaast is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke Klachten Commissie Paramedici 1e lijn van het Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

 

PRIVACYVERKLARING — FOOD2MOVE  

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Food2move, gevestigd te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.food2move.nl

+31613345438

info@food2move.nl

KVK: 51704129

Persoonsgegevens die wij verwerken

Food2move verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer (voor de verzekeraar)
 • Meet- en weeggegevens (voor het opstellen van een voedingsplan)
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@saraipannekoek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Food2move verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Food2move analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Food2move verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies

Food2move gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Food2move gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan de website wordt je geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming aan je gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer

Geautomatiseerde besluitvorming

Food2move neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Food2move) tussen zit. Food2move gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • Evry Diëtist,
 • VIPlive,
 • Mijndomein voor web- en mailhosting

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Food2move bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Diëtistisch consult: Persoonsgegevens – 15 jaar, wettelijk vastgesteld voor zorgverleners

Delen van persoonsgegevens met derden

Food2move verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Food2move blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@food2move.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Food2move zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Food2move wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons